Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Archiwum wiadomości
Uchwała Nr XII/17/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Uchwała Nr XII/17/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

Uchwała Nr XII/17/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

w Bełżycach

z dnia 15 listopada 2012r

 

w sprawie: wynagrodzenia dla skarbnika Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

 

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr. 223 , poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398) i § 20 Statutu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 132 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 1995r (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego z 1996r., Nr 14 poz. 112) Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach uchwala co następuje:

§ 1

Ustala z dniem 1 stycznia 2013 roku następujące wynagrodzenie dla Skarbnika Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach:

- wynagrodzenie zasadnicze wg Tab.III,Lp 5 - 1.150,00zł

- dodatek stażowy 14% - 161,00zł

- dodatek funk.wg stawki 2 załącz.nr 2 - 160,00zł

razem - 1.471,00zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Zenon Madzelan Przewodniczący

 

 

Mirosław Krzysiak - Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Ryszard Góra - Członek Zarządu

Andrzej Bujek - Członek Zarządu

Andrzej Łysakowski - Członek Zarządu

Dodano: 2012-11-27
Opublikowane przez: Administrator
Uchwała Nr XII/16/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Uchwała Nr XII/16/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

Uchwała Nr XII/16/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

w Bełżycach

z dnia 15 listopada 2012r

 

 

w sprawie: nagrody dla dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach

Działając na podstawie § 2 pkt 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach stanowiącego Załącznik do zarządzenia nr 3/2008 dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżcach z dnia 29 lutego 2008 r. Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach uchwala się co następuje:

 

§ 1

Przyznaje się dyrektorowi Zakładu p. Markowi Berger nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w 2012 roku w wysokości (słownie: złotych).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Zenon Madzelan Przewodniczący

 

Mirosław Krzysiak Z-ca Przewodniczącego

Ryszard Góra Członek Zarządu

Andrzej Bujek Członek Zarządu

Andrzej Łysakowski Członek Zarządu

Dodano: 2012-11-27
Opublikowane przez: Administrator
Uchwała Nr XII/15/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Uchwała Nr XII/15/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

Uchwała Nr XII/15/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

w Bełżycach

z dnia 15 listopada 2012r

 

 

w sprawie: wynagrodzenia dla dyrektora Zakładu Budowy Wiejskich Urządzeń

Komunalnych w Bełżycach.

 

 

Na podstawie art. 2 pkt. 4 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz. U Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398) i § 20 Statutu Związku Komunalnego Gmin w Bełzycach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 132 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 1995roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Z 1996r Nr 14 poz.112), a także Zarządzenia Nr 1/2009 Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach z dnia 1 kwietnia 2009r w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się z dniem 1stycznia 2013 roku następujące wynagrodzenie dla Dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach

- wynagrodzenie zasadnicze -

- dodatek stażowy 20% -

- dodatek funkcyjny -

razem -

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zenon Madzelan - Przewodniczący

Mirosław Krzysiak - Z-ca Przewodniczącego

Ryszard Góra - Członek Zarządu

Andrzej Bujek - Członek Zarządu

Andrzej Łysakowski - Członek Zarządu

Dodano: 2012-11-27
Opublikowane przez: Administrator
Uchwała Nr XII/14/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Uchwała Nr XII/14/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

Uchwała Nr XII/14/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

w Bełżycach

z dnia 15 listopada 2012 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016

 

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r , o finansach publicznych ( Dz. U nr 157 , poz. 1240 z póź. zm.) Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Zgromadzeniu Związku Komunalnemu Gmin w Bełżycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2016 , zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodano: 2012-11-27
Opublikowane przez: Administrator
załącznik nr 2 Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzeń Komunalnych w Bełżycach
załącznik nr 2 Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzeń Komunalnych w Bełżycach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

w Bełżycach

UZASADNIENIE WYDATKÓW

 

 

DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO

ZAKŁADU BUDOWY I EKSPOLATACJI WIEJSKICH URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH W BEŁŻYCACH

NA ROK 2013

LP

 

§

 

TREŚĆ

 

Plan finansowy na

2013 rok w zł

1

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 043 277,00

 

 

Nagrody jubileuszowe

41 258,00

 

 

 

 

2

 

4040

 

ZFN – XIII-dodatkowe wynagr.roczne

85 700,00

 

3

 

4110

 

Składki ZUS od wynagrodzeń 15,64 %

 

202 500,00

 

4

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy 2,45 %

 

26 700,00

 

5

 

4170

 

Fundusz bezosobowy

 

83 000,00

 

6

 

3020

 

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

 

12 000,00

 

7

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

190 000,00

 

8

 

4260

 

Zakup energii

 

374 621,00

 

9

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

120 000,00

 

10

 

4400

 

Opłaty czynszowe, dzierżawa

 

37 000,00

 

11

 

4410

 

Delegacje-podróże służbowe

 

4 500,00

 

12

 

4430

 

Różne opłaty

 

125 500,00

 

13

 

4440

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

36 000,00

 

14

 

4530

 

Podatek VAT

 

1 500,00

 

15

 

4570

 

Podatki od nieruchomości

 

108 000,00

 

 

STAN FUNDUSZU ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU

 

10 264,67

 

OGÓŁEM SUMA BILANSOWA

2 460 562,67

 

Dodano: 2012-11-27
Opublikowane przez: Administrator
załącznik nr 2 Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzeń Komunalnych w Bełżycach
załącznik nr 2 Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzeń Komunalnych w Bełżycach

ZAKŁADU BUDOWY I EKSPLOATACJI WIEJSKICH URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH W BEŁŻYCACH

 

NA 2013 ROK

 

 

LP

 

§

 

TREŚĆ

 

Plan finansowy na

2013 rok w zł.

1

 

0830

 

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG , z tego:

 

2 450 268,00

 

 

  • WPŁYWY ZA WODĘ
  • WPŁYWY Z OPŁAT ZA ŚCIEKI
  • WPŁYWY Z WYKONANIA USŁUG INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

2 122 172,00

208 126,00

 

120 000,00

 

WPŁATY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH I ZAKŁADÓW Z TERENU GMIN W TYM:

 

2 122 172,00

 

Bełżyce

 

166 960,00

 

Borzechów

 

334 780,00

 

Spiczyn

 

367 180,00

 

Wilkołaz

 

44 064,00

 

Wojciechów

 

37 248,00

 

Żyrzyn

 

553 200,00

 

Głusk

 

618 740,00

 

2

STAN FUNDUSZU SRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATKU ROKU

 

10 264,67

10 264,67

 

OGÓŁEM SUMA BILANSOWA

 

2 460 562,67

 

Dodano: 2012-11-27
Opublikowane przez: Administrator
załącznik nr 2 Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzeń Komunalnych w Bełżycach
załącznik nr 2 Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzeń Komunalnych w Bełżycach

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

w Bełżycach z dnia

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

ZAKŁADU BUDOWY I EKSPOLOATACJI WIEJSKICH URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH w BEŁŻYCACH NA ROK 2013

 

 

LP

 

 

§

 

 

TREŚĆ

 

Plan finansowy na

2013rok

I

 

ETATY

 

32

 

II

0830

PRZYCHODY ZAKŁADU BUDOWY I EKSPLOATACJI WIEJSKICH URZADZEŃ KOMUNALNYCH w tym:

2 450.298,00

1

0830

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY USŁUG

 
  

Dochody ogółem z tego :

2 450 298,00

Dział 400: rozdział 40002,

2 122 172,00

  

rozdział 40095

328 126,00

III

 

Wydatki ogółem z tego:

2 450 268,00

  

Dział 400: rozdział 40002, rozdział 40095

2 450 268,00

1

 

Wydatki Bieżące w tym:

1.453 177,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 043 277,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

202 500,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

26 700,00

 

4170

Fundusz bezosobowy

83 000,00

 

4040

ZFN- XIII

 

85 700,00

 

3020

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

12 000,00

2

 

Pozostałe Wydatki w tym:

997 121,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

190 000,00

 

4260

Zakup energii

374 621,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

120 000,00

 

4400

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, dzierżawa

37 000,00

 

4410

Delegacje

 

4 500,00
 

4430

Różne opłaty

125 500,00

 

4440

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

36 000,00

 

4530

Podatek VAT

1 500,00

 

4570

Podatki od nieruchomości

108 000,00

IV

 

STAN FUNDUSZU ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU

 

10 264,67

 

OGÓŁEM SUMA BILANSOWA

 

2 460 562,67

Dodano: 2012-11-27
Opublikowane przez: Administrator
załącznik nr 1 Związek Komunalny Gmin w Bełżycach
załącznik nr 1 Związek Komunalny Gmin w Bełżycach

 

UZASADNIENIE WYDATKÓW

 

DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013

ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN W BEŁŻYCACH

 

LP

 

 

 

 

 

§

 

TREŚĆ

 

Plan

finansowy na

2013 rok w

zł.

1

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

z tego :

 

21500,00

 

 

skarbnik

 

17700,00

  

2

 

4110

 

Składki ZUS od wynagrodzeń 18,19%

 

3300,00

 

3

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy 2,45%

500,00

 

 

4170

 

Wynagrodzenia bezosobowe

 

5600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

3030

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych z tego :

 

13520,00

 

 

diety

 

5

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia z tego:

 

1700,00

 

 

materiały biurowe

1700,00

6

 

4300

 

Zakup usług pozostałych z tego :

 

2000,00

 

   

usługa informatyczna BIP

800,00

opłaty bankowe

1200,00

7

 

4400

 

Opłaty czynszowe,dzierżawa

 

3000,00

 

 

służebność gruntowa przejazdu

3000,00

 

4480

4700

 

Podatek od nieruchomości

Szkolenia pracowników

 

26700,00

1000,00

 

 

 

 

RAZEM

 

61500,00

9

 

4810

 

Rezerwy ogólne

 

100,00

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

61600,00

 

61600,00

 

Dodano: 2012-11-27
Opublikowane przez: Administrator
załącznik nr 1 Związek Komunalny Gmin w Bełżycach
załącznik nr 1 Związek Komunalny Gmin w Bełżycach

 

UZASADNIENIE DOCHODÓW

 

DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013

ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN W BEŁŻYCACH

 

LP

 

 

 

 

 

§

 

TREŚĆ

 

Plan

finansowy na

2013rok w

zł.

1

 

957

 

Przychody

 

6580,00

 

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

 

6580,00

2

 

750

 

Dochody z najmu ,dzierżawa

 

37000,00

 

 

Budynek dzierżawiony przez ZBiEWUK

 

37000,00

 

3

 

2900

 

Wpłaty Gmin

 

18000,00

 

 

Bełżyce

 

3000,00

 

  

Borzechów

 

3000,00

 

 

Spiczyn

 

3000,00

 

  

Urzędów

 

1500,00

 

 

 

Wilkołaz

 

3000,00

 

 

Wojciechów

 

1500,00

 

  

Żyrzyn

 

3000,00

 

4

 

920

 

Odsetki na rachunku bankowym

 

20,00

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

61600,00

 

61600,00

 

Dodano: 2012-11-27
Opublikowane przez: Administrator
załącznik nr 1 Związek Komunalny Gmin w Bełżycach
załącznik nr 1 Związek Komunalny Gmin w Bełżycach

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach z dnia

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013

ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN W BEŁŻYCACH

 

LP

 

 

 

 

 

§

 

TREŚĆ

 

Plan

finansowy na

2013 rok w

zł.

I

 

 

Przychody i dochody ogółem

z tego:

61600,00

 

II

957

Przychody tym:

6580,00

1

 

Nadwyżka z lat ubiegłych

6580,00

III

 

 

Dochody ogółem z tego:

55020,00

Dział 900 rozdział 90095

55000,00

 

 

Dochody bieżące w tym:

55000,00

1

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych oraz umów o podobnym

charakterze

37000,00

2

2900

Wpływy z gmin na rzecz innych j.s.t.

18000,00

IV

 

Dział 758 rozdział 75814

 

20,00

1

920

Odsetki od rachunków bankowych

20,00

V

 

 

Wydatki ogółem

z tego:

 

61600,00

 

 

 

Dział 900 rozdział 90095

61500,00

1

 

Wydatki Bieżące w tym:

27100,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17700,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3300,00

 

4120

Składki na fundusz pracy

500,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5600,00

2

 

Pozostałe wydatki w tym:

34400,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1700,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

2000,00

 

4400

Opłaty czynszowe , dzierżawa

3000,00

 

4480

Podatek od nieruchomości

26700,00

 

4700

Szkolenia pracowników

1000,00

3

 

Rezerwy ogólne i celowe Dział 758 rozdział 75818

 

100,00

Dodano: 2012-11-27
Opublikowane przez: Administrator
Uchwała Nr XII/13/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Uchwała Nr XII/13/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

 

Uchwała Nr XII/13/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

w Bełżycach

z dnia 15 listopada 2012roku

 

w sprawie: projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

w Bełżycach oraz Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach na okres roku kalendarzowego 2013.

 

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r

o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami )

w związku z art. 73a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się projekt planu finansowego Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach oraz Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach na okres roku kalendarzowego 2013 , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

 

Uchwałę wraz z projektem planu finansowego Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach oraz Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach przedłożyć Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach .

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Dodano: 2012-11-27
Opublikowane przez: Administrator
Protokół nr 12/12 z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełzycach z dn.15.XI.2012r
Protokół nr 12/12 z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełzycach z dn.15.XI.2012r

Protokół Nr 12/12

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach i zaproponował omawianie spraw wg. następującego porządku obrad:

 

   

 1. Otwarcie.
 2.  

   

 3. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
 4.  

   

 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6.  

   

 7. Zapoznanie się z uchwałą RIO w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach za
 8.  

  I półrocze 2012r.

   

 9. Przyjęcie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach i Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach na rok 2013 oraz podjęcie stosownej uchwały.
 10.  

   

 11. Przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013 –2016 oraz podjęcie stosownej uchwały.
 12.  

   

 13. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wynagrodzenia i nagrody dla dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach.
 14.  

   

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia skarbnika Związku.
 16.  

   

 17. Stanowisko Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach w sprawie zmniejszenia opłat za korzystanie ze służebności przejazdu ustanowionego na działce stanowiącej własność gminy Bełżyce położonej przy ul. Przemysłowej 48.
 18.  

   

 19. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
 20.  

   

 21. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
 22.  

 

Lista obecnych w załączeniu do protokółu. W posiedzeniu uczestniczyło 3 osoby, oraz skarbnik Związku, dyrektor i księgowa Zakładu.

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu poprzez jawne głosowanie został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad poprzez jawne głosowanie został przyjęty jednogłośnie.

 

Punkt 4 porządku obrad – Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie odczytał zebranym przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach.

 

Punkt 5 porządku obrad - projekt planu finansowego Związku został zebranym odczytany przez skarbnika Związku.

Projekt planu finansowego Zakładu został odczytany przez główną księgową zakładu.

Zarząd Związku po dyskusji nad projektami planu na rok 2013 podjął uchwałę nr XII/13/2012 z dn. 15 listopada 2012r w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach oraz Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach na okres roku kalendarzowego 2013 poprzez jawne głosowanie – jednogłośnie 3 głosy za.

 

Punkt 6 porządku obrad – W tym punkcie Zarząd Związku Komunalnego Gmin podjął uchwałę nr XII/14/2012 z dn.15 listopada 2012r w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2016 poprzez jawne głosowanie jednogłośnie 3 głosy za.

Punkt 7 porządku obrad – w tym punkcie Zarząd Związku Komunalnego Gmin podjął uchwałę nr XII/15/2012 z dn. 15 listopada 2012r w sprawie wynagrodzenia dla dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach poprzez jawne głosowanie 2 głosy za wnioskiem Wójta Gminy Borzechów, a jeden głos za wnioskiem Wójta Gminy Spiczyn – uchwała została podjęta.

W tym punkcie została podjęta uchwała nr XII/16/2012 z dn.15 listopada 2012r w sprawie nagrody dla dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach poprzez jawne głosowanie jednogłośnie 3 głosy za.

 

Punkt 8 porządku obrad – w tym punkcie Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach podjął uchwałę nr XII/17/2012 w sprawie wynagrodzenia skarbnika Związku poprzez jawne głosowanie jednogłośnie 3 głosy za.

 

Po dyskusji w sprawach różnych Przewodniczący Zarządu dziękując zebranym za przybycie zamknął obrady posiedzenia.

 

 

Protokółowała:

z posiedzenia Zarządu Związku

Komunalnego Gmin w Bełżycach

z dnia 15 listopada2012r

Dodano: 2012-11-27
Opublikowane przez: Administrator
Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

 

 

 

 

 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Związek Komunalny Gmin w Bełżycach informuje że:

 1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące są realizowane w sposób zgodny z prognozą finansową na lata 2012 – 2015
 2. nie były planowane i nie są realizowane przedsięwzięcia

nie były zaciągane zobowiązania z tytułu umów.

Dodano: 2012-09-19
Opublikowane przez: Administrator
Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/12/2012 z 31.08.2011r

.

 

 

 

   

 1. Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu
 2.  

finansowego Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach za I półrocze 2012 rok

Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach

zrealizował dochody następująco:

I.

Plan roczny - 2.351.568,00

Wykonanie - 1.097.569,06

% - 46,67

Dochody kształtowały się następująco:

 1. wpływy z opłat za wodę
 2. - plan roczny - 1.988.132,00

  - wykonanie - 951.268,41

  % - 47,85

 3. Dochody z eksploatacji oczyszczalni
 4. - plan roczny - 193.436,00

  - wykonanie - 84.928,42

  % - 43,91

 5. Dochody z robót remontowych, inwestycyjnych zleconych

- plan roczny - 170.000,00

- wykonanie - 61.372,23

% - 36,10

 

II.

Na wykonanie powyższych dochodów Zakład poniósł koszty

w wysokości .

- plan roczny - 2.351.568,00

- wykonanie - 1.097.596,78

 •  
  •  
   • % - 46,68

 

 

 

 

 

Główne pozycje kosztów to:

 • Wynagrodzenie osobowe +ZFN+ZUS - 562.310,70

- Energia - 185.769,50

- Materiały - 100.197,45

- fundusz bezosobowy - 29.122,50

- Pozostałe wydatki - 220.196,63

w tym:

opłaty czynsz idzierżawa - 18.500,00 opłaty za dozór tech. urz. wodociągowych - 6 853,50

- za korzystanie ze środowiska - 33 966,00

- ubezpieczenie pojazdów - 1.582,00

- opłaty za bad. wody i ścieków - 12.194,42

- FŚS - 26 300,00 - podatki na rzecz Gmin - 34.229,00

na pozostałą kwotę – 86.571,71 składają się koszty utrzymania:

 •  
  • opłaty za wodę, ścieki ,wywóz śmieci, telefony, paliwo, ogrzewanie, opłaty i znaczki pocztowe, opłaty bankowe, delegacje, ryczałty, modernizacje i remonty, opłata czynszowa, opłaty adwokackie, zakup wody oraz wszelkie opłaty za usługi obce potrzebne do bieżącej działalności .

Zatrudnienie na 30.06.2011 r. przedstawia się następująco :

w osobach - 36

w etatach - 32

z czego w osobach :

- operatorzy sprzętu, konserwatorzy maszyn i urządzeń, robotnicy i mag.+zaopatrz. - 8

- robotnicy na wodociągach - 18

- dział Ek-inż.tech.+inkaso opłat - 4

- administracyjno-biurowi - 4

- oczyszczalnia ścieków - 2

Średnia płaca brutto na pełny etat – 2359,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową za I półrocze 2012 roku kształtuje się następująco:

 

plan wykonanie % wykonania

§- 3020 wydatki nie zal.do wynagrodzeń 9500,00 5056,32 53,22

§- 4010 wynagrodzenia osobowe prac. 1013120,00 474123,91 46,80

§- 4040 zfn-XIII 83500,00 0 0,00

 

§- 4110 składki na ubez.społ. 197000,00 79407,25 40,03

§- 4120 składki na FP 26100,00 8779,54 33,64

§- 4170 fundusz bezosobowy 80000,00 2922,50 36,40

§- 4210 zakup mat. i wyposażenia 166648,00 100197,45 60,12

§- 4260 zakup energii 330000,00 185769,50 56,29

§- 4300 zakup usług pozostałych 133994,24 53336,12 39,80

§- 4400opłaty czynszowe za pom.biur. 37000,00 8500,00 50,00

§- 4410 delegacje 3000,00 1359,27 45,31

§- 4430 różne opłaty 130000,00 62415,92 48,01

§- 4440 zfśs 35005,00 26300,00 75,13

§- 4530 podatek vat 1600,00 0 0,00

§- 4570 podatki na rzecz gmin 105100 53229,00 50,65

Pierwsze półrocze 2012 roku zamknięto stanem środków obrotowych - 2292,55

przy planowanym 10264,67

Stan środków pieniężnych w dniu 30.06.2011r wynosi – 42189,68

Dodano: 2012-09-19
Opublikowane przez: Administrator
Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

zał. nr 1do uchwały nr XI/12/2012 z31.08.2012

 

 

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach za I półrocze 2012r.

 

Plan finansowy dochodów i wydatków Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach na 2012 r określiło Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr V/21/2011 z dn.20 grudnia 2011r.

 

 

Plan dochodów na rok 2012 wynosił - 55010,00

Wykonanie dochodów za rok 2012 - 32005,63

co stanowi - 58%

 

Wykonanie planu dochodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową za I półrocze 2012r kształtowało się następująco:

 

Dział 900 Rozdział 90095

plan wykon. wskaż%

 

§ 2900 - wpłaty Gmin - 18000,00 13500,00 75%

§ 0750 – najem i dzierżawa ,dochody - 37000,00 18500,00 50%

 

Dział 758 Rozdział 75814

§ 0920 –pozostałe odsetki - 10,00 5,63 56%

55010,00 32005,63 58 %

 

 

Plan wydatków na rok 2012 wynosił - 57487,35

wykon. wydatków za I półr.2012r wynosiło - 25405,35

co stanowi % - 44%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową za 2012r kształtowało się następująco:

Dział 900 Rozdział 90095

plan wykon. wskaź%

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fiz. - 15520,00 3040,00 22%

§ 4010 – wynagr.osobowe pracowników - 15600,00 7800,00 50%

§ 4110 – składki na ubezp. społ. - 2908,03 1382,68 48%

§ 4120 - składka na fun,.pracy - 400,00 191,10 48%

§ 4210 - zakup mater.i wyposaż. - 600,00 222,50 37%

§ 4170 – wynagrodz.bezosob. - 4800,00 2400,00 50%

§ 4300 – zakup usług pozost. - 1700,00 729,95 43%

§ 4400 – opłaty czynszowe - 2768,92 2768,92 100%

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 13140,40 6570,20 50%

Dział 758 Rozdział 75818

§ 4810 - rezerwa - 50,00 0,00 0%

- 57487,35 25405,35 44%

 

 

Pierwsze półrocze 2012 zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie – 6600,28

Przychody na rok 2012 wynosiły - 2477,35

Dział 900 Rozdział 90095

 

§ 950 wolne środki - 2477,35

 

Stan środków pieniężnych w dniu 30 czerwca 2012 r wynosił – 9077,63

Związek Komunalny Gmin w Bełżycach do realizacji swoich zadań statutowych powołał Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach.

 

Dodano: 2012-09-19
Opublikowane przez: Administrator
Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

 

Uchwała Nr XI/12/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

w Bełżycach

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu

Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach za I półrocze 2012 r

 

i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r oraz przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach za I półrocze 2012 r

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) w związku z art. 121, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz § 20 pkt.3 statutu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach uchwala się co następuje:

§ 1

   

 1. Przyjąć i przedłożyć Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach za I półrocze 2012 r (zał. Nr 1).
 2.  

   

 3. Przyjąć i przedłożyć Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 za I półrocze 2012.
 4.  

   

 5. Przyjąć i przedłożyć Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach za I półrocze 2012 r ( zał. Nr 2).
 6.  

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu .

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Dodano: 2012-09-19
Opublikowane przez: Administrator
Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

Protokół Nr 11/12

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach i zaproponował omawianie spraw wg. następującego porządku obrad:

 

   

 1. Otwarcie.
 2.  

   

 3. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
 4.  

   

 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6.  

   

 7. Przyjęcie sprawozdań o przebiegu wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach za I półrocze 2012r oraz Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach za I półrocze 2012 rok – podjęcie stosownej uchwały.
 8.  

   

 9. Przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach w sprawie diet dla osób pełniących określone funkcje w Związku.
 10.  

   

 11. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
 12.  

   

 13. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
 14.  

 

Lista obecnych w załączeniu do protokółu. W posiedzeniu uczestniczyło 4 osoby, oraz skarbnik Związku, dyrektor i księgowa Zakładu.

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu poprzez jawne głosowanie został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad poprzez jawne głosowanie został przyjęty jednogłośnie.

 

Punkt 4 porządku obrad – informację z przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach za I półrocze 2012r oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 za I półrocze 2012r złożyła zebranym Skarbnik Związku,

informację z przebiegu wykonania planu Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych złożyła zebranym Księgowa Zakładu.

Według oceny Zarządu przebieg wykonania budżetu Związku i kształtowanie się WPF oraz przebieg wykonania budżetu Zakładu jest prawidłowy.

W tym miejscu Zarząd Związku podjął Uchwałę Nr XI/12/2012 z dn.31 sierpnia 2012 r w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach za I półrocze 2012 i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r oraz przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych za I półrocze 2012r poprzez jawne głosowanie jednogłośnie 4 głosy za podjęciem uchwały.

 

Punkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Zgromadzenia w sprawie diet dla osób pełniących określone funkcje w Związku – po dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały Zgromadzenia poprzez jawne głosowanie 3 głosy za jeden wstrzymał się .

Punkt 6 Ustalono termin posiedzenia Zarządu Związku na 15.XI.2012 godz.14

Po dyskusji w sprawach różnych Przewodniczący Zarządu dziękując zebranym za przybycie zamknął obrady posiedzenia.

z posiedzenia Zarządu Związku

Komunalnego Gmin w Bełżycach

z dnia 31 sierpnia 2012r

Dodano: 2012-09-19
Opublikowane przez: Administrator
Komisja Rewizyjna Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Komisja Rewizyjna Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

Protokół nr 4/12

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku

Komunalnego Gmin w Bełżycach

z dnia 30 sierpnia 2012r

 

 

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jan Woźniak i po stwierdzeniu qvorum zaproponował, omawianie spraw zgodnie z doręczonym porządkiem obrad wraz z materiałami tj:

 

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Ocena realizacji budżetu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach oraz Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach
 4. za I półrocze 2012 rok.

 5. Informacja Zarządu w sprawie diet dla osób pełniących określone funkcje w Związku Komunalnym Gmin w Bełżycach.
 6. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej poprzez jawne głosowanie jednogłośnie wyrazili zgodę na przyjęcie w/w porządku obrad.

Lista obecności w załączeniu do protokółu, 5 osoby oraz Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin, Skarbnik Związku, Dyrektor i Księgowa Zakładu .

 

Punkt 3 porządku obrad – informację z przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach za I półrocze 2012r złożyła zebranym Skarbnik Związku, informację z przebiegu wykonania planu Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych złożyła zebranym Księgowa Zakładu .

Komisja Rewizyjna po dyskusji opiniuje pozytywnie przebieg wykonania planu finansowego Związku i Zakładu za I półrocze 2012r.

 

Punkt 4 porządku obrad Członkowie Komisji zostali zapoznani decyzją Zarządu w sprawie wypłat diet dla osób pełniących określone funkcje w Związku.

 

Po dyskusji w sprawach różnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach dziękując zebranym za przybycie zamknął obrady posiedzenia.

Dodano: 2012-09-19
Opublikowane przez: Administrator

Copyright (C) 2008 by keid.pl