Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Uchwała Nr XII/17/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Uchwała Nr XII/17/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

Uchwała Nr XII/17/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

w Bełżycach

z dnia 15 listopada 2012r

 

w sprawie: wynagrodzenia dla skarbnika Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

 

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr. 223 , poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398) i § 20 Statutu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 132 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 1995r (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego z 1996r., Nr 14 poz. 112) Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach uchwala co następuje:

§ 1

Ustala z dniem 1 stycznia 2013 roku następujące wynagrodzenie dla Skarbnika Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach:

- wynagrodzenie zasadnicze wg Tab.III,Lp 5 - 1.150,00zł

- dodatek stażowy 14% - 161,00zł

- dodatek funk.wg stawki 2 załącz.nr 2 - 160,00zł

razem - 1.471,00zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Zenon Madzelan Przewodniczący

 

 

Mirosław Krzysiak - Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Ryszard Góra - Członek Zarządu

Andrzej Bujek - Członek Zarządu

Andrzej Łysakowski - Członek Zarządu

Uchwała Nr XII/16/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Uchwała Nr XII/16/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

Uchwała Nr XII/16/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

w Bełżycach

z dnia 15 listopada 2012r

 

 

w sprawie: nagrody dla dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach

Działając na podstawie § 2 pkt 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach stanowiącego Załącznik do zarządzenia nr 3/2008 dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżcach z dnia 29 lutego 2008 r. Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach uchwala się co następuje:

 

§ 1

Przyznaje się dyrektorowi Zakładu p. Markowi Berger nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w 2012 roku w wysokości (słownie: złotych).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Zenon Madzelan Przewodniczący

 

Mirosław Krzysiak Z-ca Przewodniczącego

Ryszard Góra Członek Zarządu

Andrzej Bujek Członek Zarządu

Andrzej Łysakowski Członek Zarządu

Uchwała Nr XII/15/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Uchwała Nr XII/15/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

Uchwała Nr XII/15/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

w Bełżycach

z dnia 15 listopada 2012r

 

 

w sprawie: wynagrodzenia dla dyrektora Zakładu Budowy Wiejskich Urządzeń

Komunalnych w Bełżycach.

 

 

Na podstawie art. 2 pkt. 4 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz. U Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398) i § 20 Statutu Związku Komunalnego Gmin w Bełzycach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 132 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 1995roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Z 1996r Nr 14 poz.112), a także Zarządzenia Nr 1/2009 Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach z dnia 1 kwietnia 2009r w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się z dniem 1stycznia 2013 roku następujące wynagrodzenie dla Dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach

- wynagrodzenie zasadnicze -

- dodatek stażowy 20% -

- dodatek funkcyjny -

razem -

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zenon Madzelan - Przewodniczący

Mirosław Krzysiak - Z-ca Przewodniczącego

Ryszard Góra - Członek Zarządu

Andrzej Bujek - Członek Zarządu

Andrzej Łysakowski - Członek Zarządu

Uchwała Nr XII/14/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Uchwała Nr XII/14/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

Uchwała Nr XII/14/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

w Bełżycach

z dnia 15 listopada 2012 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016

 

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r , o finansach publicznych ( Dz. U nr 157 , poz. 1240 z póź. zm.) Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Zgromadzeniu Związku Komunalnemu Gmin w Bełżycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2016 , zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Copyright (C) 2008 by keid.pl